Menu
0

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:
 
 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en / of diensten verwerft met betrekking tot een overeenkomst op afstand en deze goederen, digitale inhoud en / of diensten door de ondernemer of een derde worden geleverd op basis van een overeenkomst tussen deze derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de periode waarin de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn commerciële, handels-, ambachts- of beroepsactiviteiten;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens geproduceerd en geleverd in digitale vorm;
 6. Duurzaamheidscontract: een contract dat dient om goederen, diensten en / of digitale inhoud in een bepaalde periode te leveren;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk middel, inclusief e-mail, dat de consument of de ondernemer in staat stelt om informatie die op hem / haar gericht is persoonlijk op te slaan op een manier die toekomstig consult en gebruik mogelijk maakt gedurende een periode die past bij het doel waarvoor de informatie is bestemd. is bestemd en maakt een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk.
 8. Herroepingsrecht: de keuze van de consument om binnen de bedenktijd niet verder te gaan met de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke persoon van de rechtspersoon en die producten, (toegang tot) digitale inhoud en of diensten op afstand aan consumenten levert;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die door de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en / of diensten, waarbij uitsluitend of aanvullend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met het sluiten van het contract;
 11. Standaardformulier voor herroeping: het Europese standaardformulier voor herroeping opgenomen in bijlage 1
 12. Technologie voor communicatie op afstand: middel dat wordt gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
   
 Artikel 2 - De identiteit van de ondernemer
 
Walther Apparel
 
Bergstraat 35
 
5611JX, Eindhoven
 
Nederland
 
 
Telefoonnummer: +31 40 2370002
 
E-mailadres: [email protected]
 
KvK-nummer: 74855271
 
Btw-nummer: NL860051286B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Alvorens een overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt de ondernemer de tekst van deze algemene voorwaarden kosteloos en zo spoedig mogelijk ter beschikking. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voor het sluiten van de overeenkomst op afstand aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden kunnen worden ingezien en op verzoek kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, mag de tekst van deze algemene voorwaarden, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, ook langs elektronische weg aan de consument worden verstrekt op zodanige wijze dat de consument deze kan bewaren op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt aangegeven waar de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden ingezien en worden deze, al dan niet langs elektronische weg, kosteloos toegezonden aan de Consument, alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten;
 4. Ingeval naast deze algemene voorwaarden tevens een specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing is, zijn het tweede en derde lid dienovereenkomstig van toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling dat is het meest gunstig voor hem / haar.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de consument in staat te stellen de producten of diensten en / of digitale inhoud naar behoren te beoordelen. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de geleverde producten en / of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Alle aanbiedingen bevatten zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 
Artikel 5 - De overeenkomst
 1. Behoudens het bepaalde in lid 4, wordt de overeenkomst geldig wanneer de consument het aanbod heeft aanvaard en aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld de ontvangst van het aanbod langs elektronische weg. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, neemt de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht.
 4. De Ondernemer mag, binnen de grenzen van de wet, informatie verzamelen over het vermogen van de Consument om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, en alle feiten en factoren die relevant zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op basis van de resultaten van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet te sluiten, is hij gerechtigd een met redenen omklede bestelling of verzoek te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de uitvoering te verbinden.
 5. Alvorens het product te leveren, zendt de ondernemer de volgende informatie bij het product, de dienst of de digitale inhoud schriftelijk of op zodanige wijze dat de consument deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een langlopende gegevensdrager:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument het herroepingsrecht kan uitoefenen, of, in voorkomend geval, duidelijke informatie over zijn vrijstelling van het herroepingsrecht;

c. de informatie die overeenkomt met de bestaande service na aankoop en garanties;

d. De prijs inclusief alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud, waar van toepassing de bezorgkosten en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of voor onbepaalde tijd.

f. het standaardformulier voor herroeping indien de consument herroepingsrecht heeft.

6. Bij een duurovereenkomst is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende        producten.
 
 Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
 
 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument mag het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren op de wijze waarop hij een product in een winkel mag behandelen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die wordt veroorzaakt door de manier van omgaan met het product die verder ging dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor het sluiten van de overeenkomst alle juridische informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten van de consument
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd ondubbelzinnig aan het ondernemer met het standaardformulier voor herroeping.
 2. De consument zendt het product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag volgend op de melding als bedoeld in lid 1, terug aan (de gemachtigde van) de ondernemer. Dit is niet nodig indien de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft in ieder geval de periode van retourzending in acht genomen indien het product wordt geretourneerd voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer heeft aangegeven dat hij de kosten zelf zal dragen, hoeft de consument de kosten voor het terugzenden van het product niet te betalen.
 6. Indien de consument zich terugtrekt nadat hij eerst uitdrukkelijk heeft verzocht dat de uitvoering van een dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet verkoopklaar is gemaakt, niet in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid is begonnen tijdens de bedenktijd, De consument betaalt de ondernemer een bedrag dat gelijk is aan het deel van de verplichting dat op het moment van herroeping reeds is uitgevoerd in vergelijking met de volledige nakoming van de verplichting.
 7. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 8. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

9. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

     c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 1. Indien de ondernemer de melding van herroeping langs elektronische weg mogelijk maakt, zendt hij onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle door de consument gedane betalingen, met inbegrip van eventuele bezorgkosten die de consument voor het geretourneerde product in rekening mag brengen, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop de consument hem van de herroeping op de hoogte heeft gesteld. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, kan hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer maakt gebruik van hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering in plaats van de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de meerkosten voor de duurdere methode niet te vergoeden.
 
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod of althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst kenbaar heeft gemaakt:
 1. Producten of diensten waarvan de prijs onderhevig is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Een openbare veiling wordt gedefinieerd als een verkoopmethode waarbij de ondernemer producten, digitale inhoud en / of diensten aanbiedt aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid heeft om persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling onder leiding van een veilingmeester en waarbij de succesvolle bieder is verplicht de producten, de digitale inhoud en / of de diensten af ​​te nemen.
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als
  1. een. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
 4. Dienstenovereenkomsten voor het ter beschikking stellen van accommodatie wanneer een bepaalde uitvoeringsperiode is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsactiviteiten wanneer een bepaalde datum of periode van uitvoering is geregeld in de overeenkomst;
 6. Producten vervaardigd in overeenstemming met de specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd zijn en die zijn geproduceerd op basis van de individuele keuze of beslissing van een consument, of die bedoeld zijn voor een specifieke persoon;
 7. Bederfelijke producten of producten met een beperkte houdbaarheid.
 8. Verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling is verbroken;
 9. Producten die vanwege hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 10. Alcoholische dranken waarvan de prijs bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van marktschommelingen die de ondernemer niet kan beïnvloeden.
 11. Verzegelde audio- en video-opnamen en computerprogramma's waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementen daarop;
 13. De levering van digitale inhoud anders dan op een fysieke drager, maar alleen als: de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, b. de consument heeft verklaard dat hij hierdoor zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer tegen variabele prijzen producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt die buiten de controle van de ondernemer liggen. Het aanbod vermeldt de mogelijkheid van fluctuaties en het feit dat de aangegeven prijzen richtprijzen zijn.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien deze het gevolg zijn van nieuwe wetgeving.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn slechts toegestaan ​​indien de ondernemer dit heeft bedongen en
  1. ze zijn het resultaat van wettelijke voorschriften of bepalingen, of
  2. de consument heeft de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden vóór de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. Alle in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 
Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
 1. De Ondernemer garandeert dat de producten en / of diensten voldoen aan de overeenkomst, met de in het aanbod vermelde specificaties, met redelijke eisen van bruikbaarheid en / of betrouwbaarheid en met de bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften op de dag van de overeenkomst werd afgesloten. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, zijn leverancier, fabrikant of importeur geboden extra garantie doet geen afbreuk aan de rechten en aanspraken die de consument tegen de ondernemer kan uitoefenen op een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer, indien de ondernemer in de nakoming van zijn verplichtingen heeft verzuimd. onderdeel van de overeenkomst.
 3. Onder 'extra garantie' wordt verstaan ​​elke verplichting van de Ondernemer, zijn Leverancier, Importeur of Fabrikant aan wie hij bepaalde rechten of vorderingen op de Consument overdraagt ​​die verder gaan dan hij wettelijk vereist is indien hij zich niet houdt aan de naleving van zijn onderdeel van de overeenkomst.
 
Artikel 13 - Levering en uitvoering
 1. De Ondernemer betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het boeken van bestellingen en het uitvoeren van productbestellingen en bij het beoordelen van verzoeken tot dienstverlening.
 2. De plaats van levering is op het door de consument aan de ondernemer opgegeven adres.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand na bestelling bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na afwijzing conform het vorige lid zal de ondernemer de door de consument gedane betaling onverwijld doch uiterlijk binnen 30 dagen na afwijzing terugbetalen.
 5. Het risico van vermissing en / of beschadiging van producten berust bij de ondernemer = tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de consument bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Houd er rekening mee dat u in sommige gevallen onderhevig kunt zijn aan douane, invoerrechten of bemiddelingskosten wanneer u bij ons bestelt bij Walther Apparel. Neem contact op met uw lokale douanekantoor voor uw lokale regels en voorschriften. Bij het invoeren van het inklaringsproces kan de levering van uw bestelling vertraging oplopen. Walther Apparel heeft geen invloed op dit proces en kan bij deze processen geen verdere hulp bieden.
Artikel 14 - Duurzaamheidsovereenkomsten: duur, opzegging en verlenging
 
Beëindiging
 
 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (inclusief elektriciteit) of diensten te allen tijde opzeggen met inachtneming van de ontbindingsregels en met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (inclusief elektriciteit) of diensten aan het einde van de desbetreffende periode te allen tijde opzeggen, met inachtneming van de ontbindingsregels en een behoudens een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten ontbinden:
op elk moment en niet beperkt tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
althans op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
te allen tijde met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
 
Uitbreiding

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, mag niet automatisch worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode.

5. In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst voor bepaalde tijd, die zich uitstrekt tot het geregeld afleveren van dagbladen, kranten, weekbladen en tijdschriften, stilzwijgend worden verlengd voor een specifieke periode van maximaal drie maanden als de consument deze verlengde overeenkomst kan ontbinden. tegen het einde van de verlenging met een opzegtermijn van ten hoogste een maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, kan alleen stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd als de consument deze te allen tijde met een opzegtermijn van één maand kan opzeggen. De opzegtermijn is maximaal drie maanden in vaas het contract gaat over een bezorging van dagbladen, kranten en weekbladen en tijdschriften die regelmatig maar minder dan eens per maand plaatsvinden.

7. Een overeenkomst met beperkte duur van regelmatige levering van proefbladen, kranten, weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend verlengd en eindigt automatisch na de proef- of kennismakingsperiode.

Looptijd

8. Indien de duur van een overeenkomst meer dan één jaar bedraagt, kan de consument de overeenkomst te allen tijde na één jaar opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij redelijkheid en billijkheid de beëindiging voor het einde van de overeengekomen termijn in de weg staan .
 
Artikel 15 - Betaling
 1. Tenzij in de overeenkomst of in de aanvullende voorwaarden anders is bepaald, dienen de door de consument te betalen bedragen binnen 14 dagen na de bedenktijd te zijn voldaan, dan wel binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst geen bedenktijd. In het geval van een overeenkomst tot levering van een dienst, gaat deze termijn in op de dag dat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan Consumenten is het in de Algemene Voorwaarden niet toegestaan ​​om een ​​vooruitbetaling van meer dan 50% te bedingen. Indien een vooruitbetaling is overeengekomen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of de desbetreffende dienst (en), alvorens de overeengekomen vooruitbetaling te hebben gedaan.
 3. De consument heeft de plicht om de ondernemer zo spoedig mogelijk te informeren over eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens.
 4. Indien de consument niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichting (en) heeft voldaan, en de ondernemer hem erop heeft gewezen dat de betaling te laat is verlopen en de consument een termijn van 14 dagen heeft gekregen om aan de betalingsverplichtingen te voldoen, heeft de consument is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de buitengerechtelijke incassokosten aan de consument in rekening te brengen. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal 15% voor openstaande bedragen tot € 2.500, 10% voor de volgende € 2.500 en 5% voor de volgende € 5.000, met een minimum van € 40, -. De ondernemer kan afwijken van de hiervoor genoemde bedragen. en percentages ten gunste van de consument.
 
Artikel 16 - Klachtenprocedure
 
 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn of binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil = dat openstaat voor de geschillenregeling.
Artikel 17 - Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Met inachtneming van onderstaande bepalingen kunnen geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten in verband met producten of diensten die de ondernemer dient te leveren of reeds heeft geleverd, worden ingediend door zowel de consument als de Ondernemer van Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP, Den Haag (Den Haag) (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie uitsluitend in behandeling genomen indien de consument binnen een redelijke termijn zijn klacht bij de ondernemer heeft ingediend.
 4. Het geschil moet binnen drie maanden na het ontstaan ​​van het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie Webshop zijn ingediend.
 5. Indien de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer het geschil bij de Geschillencommissie wil indienen, dient de consument binnen vijf weken na een schriftelijk verzoek van de ondernemer schriftelijk kenbaar te maken of hij het geschil wenst of wenst te behandelen door de bevoegde rechter. Indien de ondernemer niet binnen vijf weken van de keuze van de consument heeft gehoord, heeft de ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 6. De beslissing van de Geschillencommissie wordt genomen onder de voorwaarden zoals vastgelegd in de regels van de Arbitragecommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-onss/decommissies/2701/webshop). Een beslissing van de Geschillencommissie is een bindend advies.
 7. De Geschillencommissie behandelt een geschil niet of beëindigt de behandeling ervan indien de Ondernemer surséance van betaling krijgt, failliet gaat of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk beëindigt voordat de Commissie ter terechtzitting een geschil heeft behandeld en een definitieve uitspraak heeft gedaan.
 8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere geschillencommissie erkend door of aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) bevoegd is, is de geschillen die voornamelijk verband houden met verkoopmethoden of dienstverlening op afstand, is de Geschillencommissie Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd, en voor alle overige geschillen is de door de SGC erkende en bij het SGC aangesloten geschillencommissie bevoegd of is Kifid bevoegd.
Artikel 18 - Aanvullende bepalingen of afwijkingen

Bijkomende bepalingen en / of afwijkingen van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en moeten op zodanige wijze schriftelijk worden vastgelegd of vastgelegd dat de consument deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een langdurige informatiedrager.
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Abonneer

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kun je  het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en bij elke aankoop ontvang je 5% Loyalty bonus.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00
Bestel nog voor €100,00 en de verzending is gratis